Để tăng tốc xử lý và tự động hóa trong Excel thì vòng lặp là phương thức có thể nói là được sử dụng thường xuyên nhất. Khi sử dụng vòng lặp bạn sẽ tiết kiệm được thời gian để hoàn thành một tác vụ trong excel.
Các loại vòng lặp trong Excel VBA có thể được biết đến như sau:
+ For ... next
+ For ... each

Vòng lặp đơn

Hãy đặt một CommandButton trên bảng tính và thêm vào những dòng code sau
for i = 1 to 10
cells(i,1).value = i
next i
Kết quả bạn nhận được khi nhấn nút CommandButton

Vòng lặp kép

Hãy đặt một command Button trên bảng tính và thêm vào những dòng code sau
Dim i, j As Integer
  For i = 1 To 10
    For j = 1 To 2
      Cells(i, j).Value = i
    Next j
  Next i
Kết quả bạn nhận được khi nhấn nút CommandButton
Tuy nhiên, điều bạn muốn là đếm số lượng ô mà bạn sử dụng thì bạn hãy sửa lại với những dòng code sau đây:
Dim i, j, k As Integer
k = 1
For j = 1 To 2
  For i = 1 To 10
    Cells(i, j).Value = k
    k = k + 1
  Next i
Next j
Và đây là kết quả bạn nhận được khi thay đổi đoạn mã mới
Qua những ví dụ trên thì bạn đã hiểu một phần về vòng lặp rồi phải không nào.
airplanemode_active