MsgBox là một hộp thoại trong Excel VBA có thể sử dụng trong chương trình của bạn. Hãy đặt một command button trên bàng tính và thêm vào mã lệnh sau đây:
1. Một thông điệp đơn giản:
MsgBox "This is fun"
Kết quả khi bạn click vào Command Button trên bàng tính:2. Một tin nhắn tiêu chuẩn hơn. Đầu tiên. thêm một số vào trong ô A1.

MsgBox "Entered value is " & Range("A1").Value
Kết quản khi click Command button:
3. Để bắt đầu một dòng kí tự mới sử dụng vbNewline.

MsgBox "Line 1" & vbNewLine & "Line 2"
Kết quả:airplanemode_active