1. Named:

Khi làm việc với một mảng dữ liệu. Ta có thể đặt tên cho mảng dữ liệu đó. Bằng cách này tại dòng nhập công thức. Khi bạn nhìn sang phía bên trái. Bên dưới dòng chữ Clipboard. Bạn có thể thấy tên của nhóm dữ liệu này được đặt là "Scores".  Như thế khi sử dụng mảng dữ liệu này ta có thể chỉ cần gọi tên của mảng là được.2. Indirect.

Khi dùng một hàm nào đó và dùng mảng dự liệu này ta phải gọi nó lên. Như thế để gọi cả mảng này lên ta phải chỉ cho hàm này biết được chúng. Và ta dùng hàm Indirect để gọi nó lên.

airplanemode_active