Miêu tả:

Copy dữ liệu từ một dãy đến một dãy khác là một lệnh phổ biến trong Excel VBA. Chúng ta có thể copy dữ liệu định dạng, công thức hoặc là chỉ dữ liệu từ một dãy riêng biệt trong Excel Workbook đến một dãy hoặc một sheet hoặc một workbook khác.
Ví dụ dưới đây chỉ cho bạn làm thế nào để copy dữ liệu từ một dãy đến một dãy khác sử dụng Excel VBA. Đây là code có tần suất sử dụng cao trong VBA, chúng tôi thường làm nó, Copy dữ liệu từ một dãy này đến một dãy khác trong worksheet

Giải pháp copy dữ liệu từ một dãy này đến một dãy khác trong Excel VBA:

Bạn có thể sử dụng phương pháp copy của dãy để copy dữ liệu đến một dãy khác:

Copy dữ liệu từ dãy này đến dãy khác trong Excel VBA – Một ví dụ:

Ví dụ dưới đây sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để copy dữ liệu từ một dãy đến một dãy khác trong worksheet sử dung Excel VBA.
CODE

Trong ví dụ này cho bạn cách copy dữ liệu từ dãy ("A1:B10") đến dãy (E1")
Sub sbCopyRange()

'Method 1
Range("A1:B10").Copy Destination:=Range("E1")

'Không hiện vùng chọn

'Method 2
Range("A1:B10").Copy
Range("E1").Select
ActiveSheet.Paste

'Hiện vùng chọn

Application.CutCopyMode = False

End Sub

Trình tự:
1. Mở một excel Workbook
2. Thêm một chút dữ liệu trong sheet 1 trong khoảng từ A1:B10
3. Ấn Alt+F11 để mở chương trình VBA
4. Từ thanh Menu, chọn insert, chọn module
5. Copy code ở bên trên và dán vào cửa sổ mã.
6. Lưu lại file với chế độ macro có sẵn
7. Ấn F5 để chạy nó.
airplanemode_active