Khi bạn thiết kế chỉnh sửa hiện thị cho Blog của bạn. Bạn dùng một chút Css để chỉnh sửa. Tuy nhiên bạn vẫn chưa biết các trang khác nhau trong blogger được quy định như thế nào. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn biết một điều để có khả năng thay đổi hiển thị ở các trang khác nhau của blog.

Cú pháp:
<b:if cond='Điều kiện'> Nội dung trong trang </b:if>Danh sách các điều kiện:

1. Trang Items (Trang nội dung bài viết chi tiết):

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> 

 2. Trang Static pages (Trang có định dạng kiểu http://www.chipnumb.com/p/contact.html)

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>

3. Archive pages (Trang lưu trữ)

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

4. Homepage (Trang chủ):

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> 

5. Trang riêng biệt:

<b:if cond='data:blog.url == "Nhập Url tr"'>

6. Post và Static pages

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>

7. Trang label-search pages:

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

8. Danh sách trang chính bao gồm Homepages, Archive, Label:

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

 Ví dụ với Css:

Không hiển thị disqus và sharethis ở các trang index:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<style>
#disqus_thread,#share_this {
 
 display:none;
 
}
  </style>
airplanemode_active