Yêu cầu:
1. Dropbox:

Chọn share dropbox link để lấy đường link font

2.Bạn vào mục chỉnh sửa html sau đó thêm đoạn code sau vào:

@font-face
{
font-family: myFirstFont;
src: url(sansation_light.woff);
}


Thay vào chỗ url(sansation_light.woff) là đường link dẫn tới file để font của bạn

nó có dạng: https://www.dropbox.com/s/7hse6u6htojfs8p/Helvetica%20BB%20Regular.ttf


Nếu bạn chưa có tài khoản dropbox, xem thêm: Dropbox
airplanemode_active