<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
<!--Ví dụ 1
 khai báo thuộc tính cho class center 
Từ h1,h2,h3...,code...         -->
.center
{
text-align:center;
color:red;
font-family: arial;
}
<!-- Ví dụ 2
Khai báo thuộc tính riêng lẻ cho h2 -->
h2.center {
color: blue;
}
.cen
{
text-align:center;
color:blue;
}
</style>
</head>

<body>
<pre class="center">Red and center-aligned heading</pre>
<h2 class="center">Blue and center-aligned heading</h2>
<p class="cen">Blue and center-aligned paragraph.</p>
</body>
</html>

Trên website sẽ được hiển thị

Ví dụ 1

Tất cả các thẻ đều được cài đặt theo thuộc tính của class center

Ví dụ 2

Các thuộc tính được cài đặt cho class center đều vẫn được giữ nguyên. Chỉ có những thuộc tính thay đổi ở trong thẻ h2 thì được áp dụng cho thẻ h2 class center
airplanemode_active