Thi thoảng, do bạn muốn đọc các trang liền kề cho nhanh nên bạn click đúp vào khoảng cách giữa hai trang và bạn đã quên mất điều đó. Cho nên khi mà bạn soạn thảo văn bản bạn không thấy hiện lề trên ở bên thanh thước kẻ dọc. Và đây là hướng giải quyết:


airplanemode_active