Có rất nhiều bài viết để giải quyết vấn đề này. Bởi vì contact form nằm ở bên trái không thân thiện lắm cho người sử dụng. Bài viết dưới đây được dịch từ một trang wed có ghi nguồn trích dẫn ở phía dưới.Bước 1: Thêm contact form từ gadgetBước 2: Làm ẩn contact form gadget


CODE:
.widget.ContactForm {
display: none;
}

Bước 3: Tạo một trang contact page tĩnh


<style>
.widget.ContactForm {
 display: block;
 }
 .post-footer {
 display: none;
 }
 #blog-pager {
 display: none;
 }
 .blog-feeds {
 display: none;
 }
 .widget.ContactForm .title {
 display: none;
 }
 .widget.ContactForm * {
 max-width: 100%;
 }
 </style>
airplanemode_active