Nếu bạn đang học cao học ở kỳ cuối, có lẽ sau những môn học, đó chắc phải là luận văn tốt nghiệp. Thật ra, điều này tất cả những ai mà học cao học thì cũng phải trải qua và đó là điều không tránh khỏi.

Lựa chọn đề tài và đặt tên đề tài

Có rất nhiều đề tài mà các học viên trước đã triển khai và hoàn thiện. Vì thế để có một đề tài mới thật quá khó để lựa chọn. Đồng thời những đề tài mới, quá mới mẻ rất khó để có thể bảo vệ được luận điểm của bạn. Cho nên, bạn nên tìm kiếm đề tài đã có sẵn và được triển khai. Bạn sẽ có những khuôn mẫu để đi theo trình tự và làm rõ những gì mà đề tài trước chưa làm được. Đồng thời bạn cũng có những cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề cần nghiên cứu hay vấn đề cần quan tâm.
airplanemode_active