Nhiều lúc tôi thực sự cần sửa chữa một từ hoặc một cụm từ nhưng lại không tìm thấy lệnh ở đâu. Sau khi tham khảo trên mạng tôi có thể tìm ra được cách rất nhanh chóng là

CTRL + H
Bạn sẽ thấy xuất hiện ra một bảng là:


Bạn sẽ điền vào dòng trên cùng từ muốn tìm kiếm và dòng thứ 2 bạn sẽ điền từ mà bạn muốn sửa đổi vào.

Sau khi tìm ra cách để mở cái bảng này lên.

Tôi chợt nhận ra có một cách khác là bạn bật nó bằng cách nhấp vào Replace


Nhìn về góc phía bên trên tay phải của bạn và bạn sẽ thấy nó.airplanemode_active