mentor: người cố vấn:
offer: phục vụ, đề nghị
informally: thân thiện
through: xuyên qua
resources: tài nguyên
department: bộ, chi nhánh
airplanemode_active