Bảng nguyên âm tiếng Hàn

ㅏa
ㅑya
ㅓo
ㅕyo
ㅗô
ㅛyô
ㅜu
ㅠyu
ㅡư
ㅣi
ㅔe
ㅐê
airplanemode_active