Tên đầu đề bài viết có nghĩa là bạn đã làm xong hoàn toàn và chuẩn bị nộp bài, công trình đã hoàn thiện, phần tương ứng đã hoàn thành và bạn chỉ còn khâu cuối cùng là tận hưởng thành quả. Bạn xem xét lại để cảm thấy chắc chắn mà thôi. Phần mở đầu trong luận văn được đưa ra như một ví dụ để bạn có thể hiểu rõ hơn trong mỗi một lĩnh vực trong cuộc sống.

Khi bạn viết xong phần mở đầu bạn cần kiểm tra lại xem bạn viết như thế đã được chưa
Các câu hỏi có thể cần phải được đặt ra

- Bạn đã lấy đủ dẫn chứng cho bài viết chưa?

- Phần mở đầu viết thế có hợp lý?

- Nó có nêu lên mục đích của bạn

- Nó có ăn nhập với tên đề tài nghiên cứu

- Trong mỗi câu cần phải thiết kế lại như thế nào để chau chuốt và hoàn hảo

Suy nghĩ xa hơn... Bạn có thể đặt câu hỏi cho những phần sau. Ví dụ như là chương 1, chương 2, chương 3. Quan sát xem tên đề tài hợp lý chưa?

Xa hơn nữa là một bài báo, một bài viết, một nghiên cứu mới của bạn, có điều gì cần phải thay đổi?

Tuy nhiên quan trọng nhất là bạn phải sẵn sàng cho một bài viết hoàn thiện vào lúc cuối cùng để trình chiếu, ra mắt hay nộp bài hay còn gọi là "deadline"

airplanemode_active