Ngưỡng hỗ trợ là gì?
Là ngưỡng mà khi vượt qua mức giá thấp nhất đó thì nó sẽ có xu hướng giảm giá sâu hơn
Dưới một ngưỡng hỗ trợ thì lại có một ngưỡng hỗ trợ khác thấp hơn
Ngưỡng kháng cự là gì?
Là ngưỡng mà khi cổ phiếu đạt được mức giá đó thì nó sẽ có xu hướng tăng giá.
Trên một ngưỡng kháng cự thì lại có một ngưỡng kháng cự khác cao hơn

Một số hình ảnh về ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ

Hình 1

Hình 1: trend line có thể được xem như là ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự.
Trong trend thì các điểm giá ở trên đường trend sẽ hình thành lên các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Hình 2

Hình 2: Mức giá có thể trở thành ngưỡng kháng cự hoặc ngưỡng hỗ trợ khi mà nó thay đổi vị trí

Hình 3

Hình 4

Ở vị trí số 1 thì mức giá đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ

Còn ở vị trí số 2 thì đóng vai trò là mức giá kháng cự
airplanemode_active