Competitor: Đối thủ
Competitive

Income (n) : Thu nhập
Revenue

Extraordinary (n) Bất thường

Alternative (n) Luân phiên, thay thế

Recurring n : Định kỳ

Alternative term for non recurring income.

airplanemode_active