Correspondence: thư tín
Eg: The job responsibilities include typing and printing out the correspondence.
Các trách nhiệm công việc bao gồm đánh máy và in ra thư tínAssemble (v) = put together: thu nhập, tập hợp
Eg: The executive assistant must assemble all the various attachments and other documents to be closed with the letter

Trợ lý giám đốc điều hành phải tập hợp tất cra các file đính kèm khác nhau và các tài liệu khác đính kèm với thư

Beforehand (adv) = in advance: trước ( đứng cuối câu)
Eg:; This vevision should be done beforehand, not when the letter is ready to be sent

Việc chỉnh sửa này cần phải được thực hiện trước, không phải khi thư sắn sàng được gửi

Compilication (n): sự phức tạp
Complicate (v)
Complicated (a)
Eg: Did I mention that these duties generally involve learing extremely complicate design software?
Tôi đã đề cập rằng các nhiệm vụ thường liên quan đến việc học tập các phần mềm thiết kế vô cùng phức tạp chưa?

Courier (n) Người đưa thư
Eg: Who is courier?
Ai là người đưa thư ?
airplanemode_active