Khi thị trường tăng cao. Với vai trò là người lãnh đạo điều hành thì giám đốc, chủ tịch đủ khả năng để biết được mức độ giá của cổ phiếu doanh nghiệp. Vì vậy, khi mà đã tăng quá giá trị thực tế mà doanh nghiệp thì chủ sở hữu có thể bán đi. Khi đó, họ vẫn nắm giữ một lượng cổ phiếu để làm chủ doanh nghiệp. Phần còn lại có thể được hưởng thặng dư từ việc bán cổ phiếu.

Sau đó, một thời gian, trong cuộc họp hội đồng quản trị thì việc chia tách, tăng vốn, phát hành cổ phiếu thưởng sẽ tạo thêm giá trị cho cổ phiếu. Phần mà người mới mua đó sẽ có tiềm năng hơn.Thông qua hoạt động tăng vốn của chính những người chủ sở hữu.

Bài học, chiến lược được đưa ra: Đầu tư vào doanh nghiệp nhưng khi nó tăng quá mức tưởng tượng thì hãy bán nó đi. Trong đó, các chiến lược đầu tư, mua bán ngắn hạn phải được thực hiện đúng nguyên tắc. Điều này sẽ giúp bạn phòng tránh được rủi ro trong hoạt động đầu tư.
airplanemode_active