Từ doanh thu bạn sẽ có lợi nhuận.
Có thể thấy rằng:
Doanh thu của doanh nghiệp tạo ra luôn tăng qua các năm. Tuy nhiên, lợi nhuận của DN bị ảnh hưởng nặng nhất bởi giá vốn hàng bán. Theo đó, năm 2012 giá vốn hàng bán là hơn 123 tỷ đồng. Làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt khoảng 7.5 tỷ đồng.

Cơ bản về tổng doanh thu là như vậy, chúng ta vẫn còn phải trả lời những câu hỏi sau:
1. Doanh thu của doanh nghiệp đến từ đâu?
2. Chúng ta hy vọng gì khi mà doanh nghiệp bán được nhiều sản phẩm hơn?
3. Làm thế nào để doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận của mình. Ảnh hưởng của giảm giá vốn hàng bán lên lợi nhuận là không nhỏ. Từ đó, có thể xe tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp xử lý vấn đề này như thế nào.
airplanemode_active