A. Xét ví dụ
vd: yesterday, when I (come)  to my class, he   (tell)    me   (go)   out.
                                   came                            told            to go

-Từ ví dụ:
+) động từ gần chủ ngữ: chia theo thì (có12 thì).
vd: .....when I ( come) to my class,..
                       came
+) Động từ không gần chủ ngữ: chia theo dạng ( to  V, Ving.....)
vd: .....he told me (go) out
                             to go
B. phương pháp làm bài
 a) Chia thì động từ:Với dộng từ được xác điịnh chia theo thì của động từ, vận dụng kiến thức, dấu hiệu nhận biết các thì, và chia theo thì tương ứng.

vd:
now, I am eating
I will go to the zoo tomorrow

b) động từ chia dạng: 2 trường hợp
* TH1: V1 O V2
vd: I meet     him   go      to school
          V1       O     V2
- nếu V1 là các từ sau: make, have, let   thì V2 là động từ nguyên thể
-Nếu V1 là các giác quan: smell, see, hear, taste, touch
  thì V2= Ving
-Nếu V1 khác 2 cách nhận diện  trên thì V2 chia theo dạng to V

*TH2: V1 V2
vd: they keep   complan.....
               V1        V2

- Nếu V1 là các từ sau: keep, consider, avoid, suggest, enjoy
 thì V2=Ving
- Nếu V1 khác trường hợp trên thì V2=To V
airplanemode_active