a)TH1: XÁC ĐỊNH KEY WORD

- Tìm từ viết hoa, nơi chốn, tên riêng, thời gian , địa điểm viết hoa
- Dựa vào câu hỏi và đáp án
+ nếu trong câu không có thời gian, địa điểm, nơi chốn...như trên thì chọn danh từ và động từ chính trong câu làm key word
b)TH2: dựa vào số câu
- thông thường thứ tự câu hỏi sẽ tương ứng với số phần, đoạn văn trong bài. Vì vậy nên làm từ trên xuống dưới

c)Các câu hỏi thông dụng

* Câu hỏi chủ đề
_câu hỏi chủ đề thường ở đoạn đầu tiên, hay hỏi bởi câu hỏi đầu tiên
- thông thường, câu hỏi chủ đề hay có các từ sau
main edeal, what...discus, why....write

*Câu hỏi đính kèm
- đáp án trả lời hoặc trong câu hỏi thường có một trong số các từ sau
attach/ enclose/ include/ accompany

-Thông tin  thường ở đoạn cuối , trước "please"

* Câu hỏi yêu cầu
- trong câu hỏi thường có các từ sau
ask, require, request, recomend, suggest, do...
- Thông tin trả lời thường ở đoạn cuối, xuất phát bởi các tứ sau
I would like, I like, please, let,

* Câu hỏi " not", "true"
- Lấy cả 4 đáp án làm key word, nên xét 2 cập một: A và B, C và D
- Ưu tiên thời gian , địa điểm , nơi chốn,,,,
- nếu trường hợp khó quá, khoanh bừa, nên ưu tiên chọn C

* Câu hỏi suy luận 
-thường sẽ chọn đáp án có xu hướng tích cực
 ví dụ
A. she speak english bad
B. She speak english very well
 chọn Bairplanemode_active