Đối với các cổ phiếu có triển vọng tốt thì một cú break out là chắc chắn.

airplanemode_active