Nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục có chiều hướng quỹ mua tăng về khối lượng và giá trị sẽ an toàn hơn. Do đó, phân tích xem quỹ sẽ bán cổ phiếu nào đi và mua thêm cổ phiếu để biết và thay đổi danh mục chiến lược đầu tư. Khi các quỹ mua vào đó cũng có thể là một dấu hiệu đáng mừng. Nhưng nếu bạn không bán trước khi mà quỹ bán ra để cơ cấu lại danh mục thì là một dấu hiệu đáng lo đấy.
Tuy vậy, quỹ vẫn giữ các cổ phiếu trong danh mục nên cũng không có gì đáng lo ngại cả. Hãy cứ yên tâm. Và nếu có bán hết ra thì cũng bởi vì nó quá bi đát như OGC mà thôi. Đầu tư theo danh mục là sự an toàn nhất mà bạn có thể làm được.

airplanemode_active