* So sánh ngang bằng

Công thức:       As+ Adj/ Adv + As

*So sánh hơn
- Với tính từ ngắn: ( Adj +er ) / Adv + than

 ví dụ: You are taller than me

-Vơi tính từ dài:   More + Adj/Adv + than
 ví dụ:

Chú ý: " than" sẽ quyết định bài tập so sánh hơn

* So sánh hơn nhất
- Tính từ ngắn:                The + Adj +est

- Tính từ dài:                  The most + Adj

vậy "the" sẽ quyết định bài tập về dạng so sánh hơn nhất

* Nhấn mạnh so sánh
 các bài tập nhấn mạnh so sánh thường có dạng:


              As........................ As
... +        More..................than
              The most..................
Nếu gặp dạng này dấu “...” luôn điền một trong bốn từ sau:
Even,  far, still, much


airplanemode_active