<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>JavaScript Variables</h1>
<p id="demo"></p>
<script>
var price1 = 7;
var price2 = 6;
var total = price1 + price2;
document.getElementById("demo").innerHTML =
"The total is: " + total;
</script>
</body>
</html>

JavaScript Variables


- Trong đoạn mã trên thì phần biến đã được đặt tên là price1,price2
- Chú ý cấu trúc để hiển thị trong html với id ban đầu là document.getElementById("demo").innerHTML =
- "The total is: " + total; có thể thêm chữ vào trong bằng cách "The total is: "
- Thêm phần biến hiển thị là + total

airplanemode_active