<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Click the button to display a time-based greeting:</p>
<button onclick="myFunction()">Try it</button>
<p id="demo"></p>
<script>
function myFunction() {
    var hour = new Date().getHours();
    var greeting;
    if (hour < 18) {
        greeting = "Good day";
    } else {
        greeting = "Good evening";
    }
    document.getElementById("demo").innerHTML = greeting;
}
</script>
</body>
</html>

Giải thích:

Cấu trúc If...Else là một cấu trúc thường hay gặp
- Biến điều kiện sẽ được đặt trong dấu (...)
- Biến kết quả sẽ được đặt trong {...}
- Và vẫn như mọi lần chúng ta sẽ gọi kết quả bằng cách: document.getElementById("demo").innerHTML = greeting;
- Chú ý rằng Hàm function được đặt trong {...}
- Tên của hàm là myFunction()
- Trong HTML khi ta click bằng mã <button onclick="myFunction()">Try it</button> thì hàm sẽ được gọi ra

Kết quả:

Click the button to display a time-based greeting:

Một bài học khác trên codeacademy
if ("myName".length >= 7 )
{
    console.log("Let's go down the first road!");
}
else
{    console.log("You have a short name!"); 
    // What should we do if the condition is false? Fill in here:
    }

Để xem được kết quả bạn chỉ có cách là ấn f12 và vào mục console
Theo từ điển Anh Việt của google, console có nghĩa là: giao diện điều khiển
airplanemode_active