// This is an example of an if / else statement.
if (12 / 4 === "Ari".length) {
    confirm("Will this run the first block?");
} else {
    confirm("Or the second block?");
}
Một cửa sổ sẽ bật ra hỏi bạn khi bạn chọn "confirm" vào mệnh đề

Nếu cụm từ Ari có 3 ký tự thì Will this run the first block? sẽ bật ra nếu khác ví dụ như là 4 ký tự thì
Or the second block? sẽ bật ra


airplanemode_active