Sự kiên nhẫn cũng cần phải có giới hạn. Điều này bạn phải biết chấp nhận. Doanh nghiệp đang tốt lên sao vẫn bị đè giá. Có chăng sự tốt lên đó chưa phản ánh đúng tình hình của doanh nghiệp. Kinh tế vĩ mô dần xấu đi.
Các cổ phiếu với số lượng cổ phần cao mà sự tăng trưởng của nó không đủ bù đắp với lượng cổ phần mà nó phát hành thì đương nhiên giá trị của nó sẽ không được cao lắm.
Danh mục tốt nhất là các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng và phát triển mới, nếu, doanh nghiệp không có những bước tiến để cải thiện hoạt động kinh doanh của nó thì tất nhiên nó phải đi xuống là đúng.
Bài học là hãy theo đuổi những cổ phiếu tốt thì ít ra bạn sẽ an toàn. Không có một sự nhanh chóng nào bằng nền tảng vững chắc như là sự đơn giản, giá trị và bền vững.
Hãy xem xét và kiên nhẫn hơn một chút. Bạn sẽ có một lối thoát. Quan trọng nhất là bạn phải kiên nhẫn hơn và theo sát hơn mọi tình huống có thể xảy ra.
Bạn quá phụ thuộc vào BBs MMs thế nên bạn sai là đúng thôi.
airplanemode_active