Bước 1: Tạo một list danh mục

Bước 2:Lựa chọn Validation và chọn các tham số như hình

Bước 3:Lựa chọn dữ liệu cho danh mục

Bước 4:Tận hưởng thành quả

airplanemode_active