Một từ thường được sử dụng trong thị trường chứng khoán. 
Eg: Fpt stock rebounds at the price 40.000 VND
airplanemode_active