Trong bất cứ môi trường nào, nhưng, nhiều hơn là trong học tập thì viết rất quan trọng. Nó giúp chúng ta hoàn thành bài kiểm tra, hoàn thành tiểu luận, hoàn thành luận văn, hoàn thành báo cáo... Do đó, viết rất là cần thiết cho cuộc sống. Vì vậy, quá trình viết hiệu quả có thể được xây dựng.

Thiết lập thời gian để viết

Find out when is the assignment due and devise a plan of action. This may seem obvious and irrelevant to the writing process, but it's not. Writing is a process, not merely a product. Even the best professional writers don't just sit down at a computer, write, and call it a day. The quality of your writing will reflect the time and forethought you put into the assignment. Plan ahead for the assignment by doing pre-writing: this will allow you to be more productive and organized when you sit down to write. Also, schedule several blocks of time to devote to your writing; then, you can walk away from it for a while and come back later to make changes and revisions with a fresh mind
Tìm kiếm khoảng thời gian khi nào và lập kế hoạch hành động. Điều này có thể rõ ràng và không thích hợp đến quá trình viết, nhưng không. Viết là một quá trình, không chỉ là sản phẩm. Mỗi nhà văn chuyên nghiệp không chỉ ngồi ở máy tính, viết nó mỗi ngày. Chất lượng viết của bài viết sẽ tương phản với thời gian và dự định bạn đã đưa ra. Kế hoạch đầu tiên là đưa ra trước khi viết: nó sẽ cho phép bạn nhiều trí tưởng tượng và tổ chức khi bạn ngồi viết. Cũng như vậy, lịch trình một vài khoảng thời gian để dành cho viết; sau đó bạn có thể đi bộ trong một khoảnh khắc và quay trở lại để thay đổi và sửa đổi với một tâm trí tươi mới.

Sử dụng các yếu tố hùng biện để nghĩ xuyên suốt quá trình viết

Thinking about your assignment in terms of the rhetorical situation can help guide you in the beginning of the writing process. Topic, audience, genre, style, opportunity, research, the writer, and purpose are just a few elements that make up the rhetorical situation.
Topic and audience are often very intertwined and work to inform each other. Start with a broad view of your topic such as skateboarding, pollution, or the novel Jane Eyre and then try to focus or refine your topic into a concise thesis statement by thinking about your audience. Here are some questions you can ask yourself about audience:
- Who is the audience for your writing?
- Do you think your audience is interested in the topic? Why or why not?
- Why should your audience be interested in this topic?
- What does your audience already know about this topic?
- What does your audience need to know about this topic?
- What experiences has your audience had that would influence them on this topic?
- What do you hope the audience will gain from your text?
For example, imagine that your broad topic is dorm food. Who is your audience? You could be writing to current students, prospective students, parents of students, university administrators, or nutrition experts among others. Each of these groups would have different experiences with and interests in the topic of dorm food. While students might be more concerned with the taste of the food or the hours food is available, parents might be more concerned with the price.
You can also think about opportunity as a way to refine or focus your topic by asking yourself what current events make your topic relevant at this moment. For example, you could connect the nutritional value of dorm food to the current debate about the obesity epidemic or you could connect the price value of dorm food to the rising cost of a college education overall.
Hãy nghĩ về đưa ra các điều kiện của tình huống hùng biện có thể giúp bạn trong việc bắt đầu quá trình viết. Chủ đề, độc giả, giới tính, phong cách, cơ hội, nghiên cứu, nhà văn, và mục đích để bạn đặt một chút tình huống hùng biện.
Chủ đề và độc giả thường rất gắn kết và phụ thuộc với nhau. Bắt đầu một bảng chủ đề giống như là trượt ván, sụ ô nhiễm, hoặc một cuốn tiểu thuyết của Jane Eyre sau đó thử tập trung và chọn lọc trong chủ đề một bản báo cáo vắn tắt bằng cách suy nghĩ về độc giả của bạn. Ở đây là một số câu hỏi bạn có thể hỏi chính bạn về độc giả của bạn:
- Ai là độc giả cho bài viết của bạn?
- Bạn có nghĩ độc giả của bạn cảm thấy thú vị với chủ đề này không?
- Tại sao độc giả của bạn lại cảm thấy thú vị với chủ đề này?
- Độc giả muốn biết điều gì về chủ đề này ?
- Độc giả cần biết điều gì?
- Những kinh nghiệm mà độc giả có thể ảnh hưởng trong chủ đề này?
- Bạn có nghĩ là độc giả có được lợi ích từ bài viết của bạn?
Ví dụ, tưởng tượng chủ đề của bạn là một quán ăn trong ký túc xá. Bạn có thể viết cho những sinh viên hiện tại, sinh viên tương lai, bố mẹ của sinh viên, quản lý trường học, hay chế độ dinh dưỡng kỳ vọng trong mỗi người khác nhau. Một nhóm có thể có sự khác biệt về kinh nghiệm với sở thích trong kí túc xá đồ ăn. Trong khi những sinh viên có thể liên quan nhiều hơn đến mùi vị của thức ăn hoặc thời gian mở cửa thì bố mẹ có thể quan tâm hơn đến giá cả.
Bạn có thể suy nghĩ về cơ hội cũng như cách chọn lọc hoặc tiêu điểm về chủ đề bằng cách hỏi mọi người những sự kiện hiện tạo làm cho chủ đề thích hợp với thời điềm. Ví dụ, Bạn có thể kết nối giá trị dinh dưỡng của thức ăn với sự tranh luận hiên tại với dịch béo phì hoặc bạn có thể kết nối giá của thực ăn với sự tăn giá của chi phí tổng thể giáo dục trong trường cao đẳng.

Giữ tâm trí theo đúng mục đích của văn bản trình bày
Keep in mind the purpose of the writing assignment.

Writing can have many different purposes. Here are just a few examples:
Summarizing: Presenting the main points or essence of another text in a condensed form
Arguing/Persuading: Expressing a viewpoint on an issue or topic in an effort to convince others that your viewpoint is correct
Narrating: Telling a story or giving an account of events
Evaluating: Examining something in order to determine its value or worth based on a set of criteria.
Analyzing: Breaking a topic down into its component parts in order to examine the relationships between the parts.
Responding: Writing that is in a direct dialogue with another text.
Examining/Investigating: Systematically questioning a topic to discover or uncover facts that are not widely known or accepted, in a way that strives to be as neutral and objective as possible.
Observing: Helping the reader see and understand a person, place, object, image or event that you have directly watched or experienced through detailed sensory descriptions.
You could be observing your dorm cafeteria to see what types of food students are actually eating, you could be evaluating the quality of the food based on freshness and quantity, or you could be narrating a story about how you gained fifteen pounds your first year at college.
You may need to use several of these writing strategies within your paper. For example you could summarize federal nutrition guidelines, evaluate whether the food being served at the dorm fits those guidelines, and then argue that changes should be made in the menus to better fit those guidelines.
Văn bản có thể có nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây là một vài ví dụ:
Tóm tắt: Giới thiệu những điểm chính hoặc bản chất của văn bản một cách súc tích.
Tranh luận/thuyết phục: Nhấn mạnh quan điểm vấn đề hoặc chủ đề trong sự nỗ lực dề thuyết phục những người khác rằng quan điểm của bạn là đúng.
Tường thuật: Kể một câu chuyện hoặc trình bày một khoảng sự kiện.
Đánh giá: Giải thích một cách có trình tự để quyết định giá trị của chính nó hoặc giá trị cơ bản trên một loạt tiêu chí.
Phân tích: Phá vỡ các thành phần của chủ đề có trật tự để xem xét mỗi quan hệ giữa các phần với nhau.
Phản hồi: Viết các cuộc đối thoại với một văn bản khác.
Kiểm tra/điều tra: các câu hỏi có hệ thống về chủ đề để khám phá và mở ra sự thật mà chưa được biết hoặc chấp nhận, cố gắng theo cách thức tự nhiên và khách quan nhất có thể.
Quan sát: Giúp đỡ các độc giả thấy được và hiểu về con người, nơi chốn, chủ đề, hình ảnh hoặc sự kiện mà bạn đã xem trực tiếp hoặc miêu tả cảm giác trải nghiệm xuyên suốt chi tiết.
Bạn có thể quan sát một cửa hàng cà phê ký túc xá để thấy những loại thức ăn sinh viên là đồ ăn thực tế, bạn có thể đánh giá chất lượng đồ ăn cơ bản trên sự tươi ngon và số lượng, hoặc bạn có thể tường thuật lại một câu chuyện về bạn có thể tăng 15kg thế nào trong năm đầu tiên ở trường cao đẳng.
Bạn có thể cần sử dụng một vài văn bản gợi ý trong bản trình bày của bạn. Ví dụ. bạn có thể tóm tắt hướng dẫn chế độ dinh dưỡng liên bang, đánh giá đồ ăn được phục vụ ở ký túc xá có theo đúng hướng dẫn, và biện hộ mà thay đổi nên đặt trong thực đơn để làm tốt hơn phù hợp theo những hướng dẫn.

Chiến lược cho giai đoạn đầu báo cáo
Pre-writing strategies

Once you have thesis statement just start writing! Don't feel constrained by format issues. Don't worry about spelling, grammar, or writing in complete sentences. Brainstorm and write down everything you can think of that might relate to the thesis and then reread and evaluate the ideas you generated. It's easier to cut out bad ideas than to only think of good ones. Once you have a handful of useful ways to approach the thesis you can use a basic outline structure to begin to think about organization. Remember to be flexible; this is just a way to get you writing. If better ideas occur to you as you're writing, don't be afraid to refine your original ideas.
Bạn phải trình bày luận văn lần đầu tiên! Đừng lo lắng về hạn chế bởi vấn đề định dạng. Đừng lo lắng về chính tả, ngữ pháp, hoặc hoàn thành câu. Động não và viết xuống mọi thứ bạn có thể nghĩ rằng có thể liên quan đến luận văn và sau đó đọc lại và đánh giá những ý tưởng bạn đã nêu ra. Nó sẽ dễ dàng hơn để bỏ đi những ý tưởng tồi hơn là tạo ra một cái tốt. Ngay sau đó, bạn có những cái hữu dụng để giữ lấy để tiếp cận luận văn bạn có thể sử dụng cấu trúc dàn bài cơ bản để bắt đầu nghĩ và tổ chức. Hãy nhớ sự linh hoạt, đây chính là một cách giúp bạn báo cáo. Nếu có ý tưởng tốt hơn nảy ra lúc bạn đang viết, đừng e ngại chúng không theo đúng ý tưởng nguyên thủy của bạn.
airplanemode_active