1. Trước hết bạn sẽ chọn font mình muốn bằng cách truy cập vào wedsite:
https://www.google.com/fonts
2. Chọn loại font mà bạn muốn thay đổi.
3. Thêm dòng này vào head:
 <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Fauna+One|Roboto|Pacifico|Lora:400italic,400,700,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'/>
4. Thay đổi tên font mà bạn muốn vào.
5. Trong css
- chuyển đổi tất cả các font-family: 'Tên font mới';


airplanemode_active