Where did you go last weekend?
1. Bình thường một câu hoàn chỉnh có thể là "you go"
2. Tuy nhiên để rõ ý hơn thì có thể là "you went last weekend" để chỉ ra thời gian mà bạn đi đến nơi đó khi nào
3. Chúng ta có thể thêm một số từ để hỏi bằng cách ghép các từ để hỏi vào như thế sẽ dễ dàng hơn là học thuộc các cấu trúc. Học một cách tự nhiên bao giờ cũng dễ dàng hơn
where did you go last weekend? bạn đi đâu
why did you go last weekend? tại sao bạn lại đi vào cuối tuần trước
how did you go last weekend? Bạn đi như thế nào.
airplanemode_active