1. Các chữ Kanji có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau.
2. Cách phân loại đó dễ nhất là theo các cấp độ từ n5 đến N1
3. N5 là dễ học nhất
4. Hãy bắt đầu học thuộc các chữ ở N5
airplanemode_active