Trước hết phải học cách viết chữ. Sau đó học từ mới dễ hơn. Học từ từ từng chữ một. Học được một chữ mới học sang chữ tiếp theo. Học chữ dễ trước chữ khó sau. Vì chữ dễ học mới có cảm hứng học tập. Học chữ khó sẽ hay bị nản chí dẫn đến việc không học được.
Ví dụ: chữ  一 dễ học, dễ nhớ.
Đó là số  1. Đọc là ichi.
いち cách viết để đọc.
Từ đó, học thêm các chữ khác theo một giáo trình cụ thể hoặc nếu không học được thì bạn cũng chỉ cần cố gắng chép lại giáo trình là bạn hiểu rồi

airplanemode_active