1. Tập trung vào phần mà chưa nắm rõ. Lấy một vài câu ví dụ.
2. Ít nhất thì cũng phải liệt kê được các dạng ngữ pháp cần học.
3. Các câu và cấu trúc được sử dụng hàng ngày cần phải được chú ý nhiều hơn.
4. Trong một câu phải phân tích được ra các thành phần. Nếu trong câu đó có cấu trúc hay ngữ nghĩa, nghĩa của từ mà không biết thì cần phải tìm kiếm để ghi nhớ lại.
5. Cùng một chủ đề ngữ pháp nên đọc nhiều sách tham khảo để nhận thức rõ hơn về các ngữ pháp khó hiểu đó.
airplanemode_active