Giáo viên 先生
Nhân viên ngân hàng 銀行音
員  nhân viên

airplanemode_active