Học ngoại ngữ luôn là một vấn đề khó khăn đối với đại đa số nhiều người. Không phải vì nó quá khó, đơn giản bởi vì nó không có cảm hứng hoặc là chẳng để làm gì. Chỉ là điều kiện để lấy bằng đại học, là môn học bắt buộc như bao môn học khác. Ở đây, chúng ta không quan tâm đến việc học để làm gì, chúng ta chỉ quan tâm làm sao để có thể học một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Hãy coi mỗi từ mới bạn học như là một sản phẩm mà bạn kinh doanh. Bất cứ bạn kinh doanh cái gì thì cũng luôn có một loạt các sản phẩm để bạn trưng bày và bán cho khách hàng. Các câu, các từ trong ngoại ngữ cũng vậy. Bạn hãy viết các từ đó ra theo một danh mục và từng loại khác nhau. Đưa nó vào một nhóm cụ thể, Sau đó, trưng bày nó trên một bản văn bản để khi nào mà bạn có cơ hội dùng đến để nói chuyện với người nước ngoài, hay làm việc ở ngoại quốc thì mở ra xem. Đó là lúc bạn bán món hàng ngôn ngữ của bạn. Tuy vậy, viễn cảnh đó có vẻ hơn xa vời. Hãy học những điều cơ bản trong các cấu trúc các cụm từ để khi nào kiểm tra bạn có thể có điểm số cao hơn.
Xem xét một ví dụ dưới đây:
There are four basic parts to a cover letter: headingintroductionargument/body, and a closing. Here are some tips on what to include in each section:

Heading

  • Provide your contact information.
  • Include the date you are writing the letter.
  • Include the address of the company.
Đây là phần giới thiệu ban đầu về "Cover letters". Như bạn đã biết là khi giới thiệu một cái gì đó chúng ta dùng cụm từ There are
There are five eggs. Có năm quả trứng
There are five eggs on the table. Có năm quả trứng ở trên bàn.
Các câu chữ luôn có thể lặp lại để thêm thông tin. Điều đó có nghĩa là bạn đã có các mẫu câu. Vấn đề nằm ở chỗ là bạn phải nhớ và sử dụng chúng ở những khoàng trống thích hợp.
"There are four basic parts to a cover letter:" Có bốn phần cơ bản để đến một cover letter. ( Ở đây không dùng "in", có thể muốn nói đến sự hoàn thành một cái gì đó chứ không phải là các phần ở trong đó.) 
"Here are some tips on what to include in each section:" Ở đây là một vài lưu ý trên những gì bao gồm trong mỗi phần. Chúng ta đã có một cấu trúc khó ở đây.
Cần phải chia tách chúng ra để có thể hiểu.
Here are: ở đây
Some tips: một vài mẹo vặt
on what to include in each section
Each section: mỗi phần
include: gồm, bao gồm
include each section có lẽ là chưa đủ. Do đó, phải dùng "include in each section" 
on có thể là một một giới từ để chỉ ra những cái gì "what" trong mỗi cái "tips".
"provide your contact information" là cung cấp thông tin liên lạc của bạn
provide (v): cung cấp
Include the date you are writing the letter. 
Ở đây có thể là Include the date which you are writing the letter nhưng đã bị lược bỏ để tạo thành cụm danh từ.(Clause)

Tóm lại

Bạn có thể học bằng rất nhiều cách. Nhưng phân tích câu để tăng sức hiểu từ vựng cũng là một cách hiệu quả. Học đi học lại những điều cơ bản và chau chuốt những điều cơ bản hoàn thiện hơn cũng là một cách tương đối dễ dàng. Bởi vì những điều đó là bạn đã biết. Bạn chỉ cần đảo đi đảo lại, viết đi viết lại nhiều lần thì bạn sẽ quen thôi. Sau đó, những cấu trúc khó sẽ dần dần học được khi những cái cơ bản đã quá trở nên nhàm chán. Và bạn mong muốn tìm kiếm một cái gì đó có thể mới mẻ hơn.
airplanemode_active