Qua hai phương pháp học đầu tiên. Chúng ta đã có một bộ sưu tập những gì cần học. Tuy nhiên, đó mới chỉ là cái nhìn thoáng qua. Và để có thể nhớ được lâu hơn. Chúng ta phải cần một phương pháp mới. Phương pháp này đồng thời cũng giúp bạn hiểu một cách sâu sắc hơn.
Đơn giản thôi, bạn có một câu mẫu như thế này
The man I saw was Mr.Jones.
Đây là một câu có cấu trúc mệnh đề tính ngữ. Trong những phương pháp trước chúng ta đã sưu tập về những bài học về cấu trúc này. Bây giờ, với một câu có cấu trúc đơn giản như thế này. Chúng ta sẽ học thuộc lòng nó và để những câu khác. Chúng ta đã có thể nhớ được cấu trúc một cách dễ dàng hơn.
airplanemode_active