- hình dạng hai đáy đặt tại điểm giá các đinh hai điểm thấp ở trên đồ thị.
- hình dạng hai đáy là đầy đủ, tuy nhiên, khi giá tăng lên trên điểm cao nhất.
- khối lượng ở đầu bên trái thường cao hơn bên phải.
- khối lượng tham sự vào quá trình đi xuống như là hình mẫu.
- khối lượng thực hiện, tuy nhiên, sự tăng lên như là điểm mẫu cao. khối lượng đặt tất cả lại một lần nữa khi mẫu hoàn thành, đột phá một xác nhận cấp độ.
airplanemode_active