Khi bạn muốn liệt kê các bài viết trong một nhãn. Bạn có thể dùng đoạn mã sau
<script type="text/javascript">
var numposts = 100;
var standardstyling = true;
function showrecentposts(json) {
  for (var i = 0; i < numposts; i++) {
    var entry = json.feed.entry[i];
    var posttitle = entry.title.$t;
    var posturl;
    if (i == json.feed.entry.length) break;
    for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
      if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
        posturl = entry.link[k].href;
        break;
      }}
    posttitle = posttitle.link(posturl);
    if (standardstyling) document.write('<li>');
    document.write(posttitle);}
    if (standardstyling) document.write('</li>');
}
</script>
<ul>
<script src="http://www.example.com/feeds/posts/default/-/Your%20Label?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts&amp;max-results=999"></script>
</ul>
Chú ý:
1. Thay trang web bằng trang web của bạn.
2. Thay thẻ bằng tên thẻ của bạn.
3. Bạn chỉ copy và paste một lần và không update được khi copy vào trang tạo mới
4. Khi có khoảng cách giữa các chữ thì phải thay bằng %20
airplanemode_active