Thành phố này vẫn như thế. Có chăng là một số công trình mới được mọc lên. Có khi là một vài con đường được vá víu lại trong thành phố. Ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài đường. Bụi bay mù mịt. Dòng người chen chúc. "Rồi tương lai cũng thế cả thôi", rosofam nghĩ vậy.
"Đứng giữa hai ngả, mày chọn đường nào?"
"Tao cũng không biết nữa. Chọn cá hay chọn thép. Đó quả là một câu hỏi khó với tao."
"Thực ra thép thì cũng tốt nhưng tao nghĩ nó không tự sinh ra được. Còn cá thì mày biết rồi đấy. Nó vẫn đẻ. Cuộc sống là như vậy, có thể đẻ thì có nghĩa là sẽ ít trường tồn và tái tạo với sự tiến hóa hơn. Sự đa dạng của cuộc sống. Sự bất tử của những cái sinh ra là nó phải như thế. Mày có thích tất cả mọi vật đều giống nhau không?"

The city is still the same. There are some new buildings are springing up. There are several paths to be patchy in the city. Sitting in a cafe overlooking the street. Dust flying blind.
People crowded line. "And the future too all right", Rosofam think so.
"Standing between two ways, you choose which way?"
"I do not know. Choose fish or select steel. That's a difficult question for me."
"Actually, steel is good but I think it is not self-generated. Also fish, then you know. It can still lay. Life is so, can lay it means to survive and reproduce at school with evolution more. The diversity of life. The immortality of the ones born as it should be. You like all things are the same, don't you ? "
airplanemode_active