Trong các hoạt động tìm kiếm thông tin học hỏi của bạn. Có thể bạn sẽ gặp rất nhiều các động từ đi cùng với giới từ. Và bạn chưa biết nghĩa khi mà động từ khi đi kèm với các giới từ đó. Bạn có thể ghi vào nhật ký của bạn. Sau này bạn có thể lật lại để xem.
Ví dụ: go along: 1. di chuyển tới một vị trí mới.
2. đi tới hoắc du lịch như một người bạn đồng hành.
3. Hành động trong sự hợp tác hoặc nhấn mạnh sự đồng ý.
Everything was going along (tiến triển) swimmingly (thông suốt) until you interfered
Ở đây, bạn không nhất thiết phải hiểu tất cả các nghĩa một cách rõ ràng. Hãy hiểu một nghĩa cơ bản nhất là được. Như thế mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn là bạn phải nhớ tất cả các nghĩa. Chúng ta cần suy luận nghĩa trong ngữ cảnh. Chứ không có một ai có thể hiểu được chính xác từng từ một được.
airplanemode_active