Vẫn là chuyện học tiếng Anh. Story still is study English.
Why do you must to speak English grammar? Tại sao bạn lại phải nói đúng ngữ pháp tiếng Anh?
Vấn đề là trí nhớ của bạn. The problem is your memory.
Bạn học thuộc một từ tiếng Anh. You learn by heart a English word.
Bạn cần sử dụng nó ngay lập tức. You need to use immediately.
Cũng giống như là bạn học một cụm từ. Bạn chỉ cần học thuộc.
As you learn phrases. You only need to learn by heart.
Mistake of grammar is not important. Sai ngữ pháp không quan trọng lắm.
Understanding is important. Hiểu nghĩa mới quan trọng.
And you have rich vocabularies to use. Và bạn giàu vốn từ vựng để sử dụng.
You will feel easy in your mind. Bạn sẽ cảm thấy dễ dàng.
airplanemode_active