English Tiếng Việt
Absolute cost advantage Lợi thế nhờ phí tổn tuyệt đối.
Absolute income hypothesis Giả thuyết thu nhập tuyệt đối.
Absolute monopoly Độc quyền tuyệt đối.
Absolute prices Giá tuyệt đối.
Absolute scarcity Khan hiếm tuyệt đối .
Absolute value Giá trị tuyệt đối.

airplanemode_active