Khi nhận được thông báo sao kê thì bạn cần lưu ý đến những điều sau:
Số dư đầu kỳ: Là số tiền mà bạn đã thanh toán trong kỳ sao kê trước và còn lại đến thời điểm mà bạn nhận được thông báo sao kê.

Số dư cuối kỳ: Là số dư mà bạn đã thanh toán trong kỳ và chi tiêu trong kỳ này. Đây là số tiền mà bạn phải thanh toán khi đến ngày thanh toán sao kê.
Các khoản mục được liệt kê chi tiết trong thông báo sao kê của bạn bao gồm các khoản thanh toán cho hàng hoá dịch vụ. Chi phí lãi suất mà bạn phải trả và cả khoản thanh toán chậm nộp trong kỳ sao kê trước.
Ngày thanh toán sao kê: Là ngày mà bạn phải thanh toán số tiền đã được thông báo trong thông báo sao kê. Đó là số dư cuối kỳ.
Lãi suất: Cũng sẽ được thông báo trong thông báo sao kê của thẻ tín dụng mà bạn đang sử dụng. Tuỳ theo từng loại thẻ mà lãi suất được áp dụng khác nhau.
Do đó, hãy chú ý đến thông báo sao kê của bạn để đảm bảo rằng các khoản mục chi tiêu của bạn là hợp lý và không bị lợi dụng sử dụng thẻ. Đảm bảo an toàn trong việc sử dụng thẻ tín dụng của bạn.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active