<div class='fb-like' data-action='like' data-href='' data-layout='button_count' data-share='true' data-show-faces='false' data-width='520'/>
Sử dụng đoạn mã trên để bạn có thể thêm vào nút like cho bài viết của bạn
Tuy nhiên, nó sẽ hiện ra cả bên ngoài các trang index thế nên. Bạn hãy chỉnh sửa nó theo cách dưới đây:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='fb-like' data-action='like' data-href='' data-layout='button_count' data-share='true' data-show-faces='false' data-width='520'/> </b:if>
Như vậy nó sẽ chỉ hiện trên các trang bài viết mà không hiện lên các trang chỉ mục.
Bạn tìm đến dòng mã này    <div class='post-footer'> trong phần  <b:includable id='post' var='post'> và thêm vào đoạn code bên trên là được.


airplanemode_active