Sea: biển
Sky: bầu trời
Fishing Boat: tàu đánh cá
airplanemode_active