Nguyên tắc chung cần nhớ:
Although/though + mệnh đề
Despite/ in spite of+ cụm từ ( danh từ hoặc Ving)


Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ:

1) Nếu chủ từ hai mệnh đề giống nhau:
-Bỏ chủ từ, động từ thêm ING:
 Al though Tom got up late, be got to school on time
=> Despite / in spite of geting up late, Tom got to school on time

2) nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
-Đem tính từ đặt trước danh từ, bỏ tobe
Al though the rain is heavy,...
=> Despite / in spite of the heavy rain,...

3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ
-  Đổi đại từ thành sở hữu, đổi tính từ thành danh từ, bỏ be
Although he was sick,...
=> Despite /in spite of his sickenss,...

4) Nếu chủ từ + động từ + trạng từ
- Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ, trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ
Although he behaved impolitely...
=> Despite /  in spite of his impolite behavior...
airplanemode_active