Dành cho những điều mà bạn đang theo đuổi.
Cho dù bạn có tin hay không thì nó vẫn diễn ra. Đó là từ trường cảm ứng. Nếu như bạn mong muốn điều gì đó và quyết tâm thực hiện thì sẽ thành công. Đừng bảo giờ từ bỏ mở kim cương khi bạn chỉ còn cách một đoạn. Mọi thứ chỉ là tương đối. Ngay trên chặng đường để đạt đến kết quả cuối cùng. Cho dù đạt được hãy không thì bạn cũng đã đạt được những kết quả trên quãng đường đó rồi.

airplanemode_active